• Je hebt nog geen producten in je winkelwagen.

Manifest

Wij gaan voor een klimaat neutrale wereld, met gelijke rechten voor iedereen, met sociaal/duurzame bedrijven die verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens, dier en milieu. Ondernemers die in ‘people en planet’-vraagstukken kansen zien voor nieuwe producten, diensten of processen die de samenleving én de onderneming ten goede komen. Het MVO hanteert onderstaande uitgangspunten als dé standaard voor de 21e eeuw.

  1. Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt er gestreefd naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
  2. Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit wordt gedaan door o.a. de milieubelasting, het energieverbruik en de CO2-uitstoot zo veel als mogelijk te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
  3. De vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van de medewerkers wordt zoveel mogelijk bevorderd.
  4. In de personeelssamenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
  5. Er worden kansen gecreëerd voor groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
  6. Bij het inkopen van producten en diensten wordt sterk gelet op de sociale- en milieu aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en er worden daarover afspraken gemaakt met leveranciers en afnemers.
  7. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
  8. Ondernemers staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.
  9. Ondernemers leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee het bedrijf is verbonden.
  10. Ondernemers leveren eerlijke heldere informatie over de duurzame doelen van het bedrijf en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

Duurzame activiteiten

Schone aarde

Van belang is het stimuleren van bedrijven om een positieve bijdrage te leveren aan een schone aarde en de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor milieuvervuiling. Dit is urgent omdat onze natuurlijke omgeving steeds zwaarder onder druk komt te staan. Ondernemingen die actief zijn op dit terrein zijn veelal betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieutechnologie die vervuiling voorkomen en helpen de aarde schoon te maken. Ook ondernemingen die betrokken zijn bij het monitoren van milieuvervuiling en energieverbruik scharen wij onder dit thema.

Klimaatbescherming

Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor het functioneren van de aarde en dus ook van de mens en vraagt om een wereldwijde aanpak door overheden, bedrijven en burgers. Fair Vision stelt zich ten doel ondernemingen te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan de bestrijding van klimaatverandering. Ondernemingen die zich richten op dit thema zijn actief in duurzame energieproductie door gebruikmaking van natuurlijke hulpbronnen zoals zon, wind, golfslag en aardwarmte. Ook ondernemingen die betrokken zijn bij de opslag van energie en verbetering van de energie-efficiëntie scharen wij onder dit thema.

Gezond leven

Fair Vision stelt zich ten doel bedrijven te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan een gezond leven voor iedereen. Ondernemingen die zich richten op dit thema bieden oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg, zoals medische technologie, medicijnen voor de behandeling van ziektes in ontwikkelingslanden, schoon drinkwater en innovatieve gezondheidszorg. Andere activiteiten die wij relevant vinden binnen dit thema zijn onder andere geneesmiddelen op basis van natuurlijke ingrediënten en voedingsmiddelen afkomstig uit de biologische landbouw. Naast de bovengenoemde duurzame activiteiten kunnen in specifieke situaties of in het kader van nieuwe ontwikkelingen ook andere duurzame activiteiten in overweging worden genomen. Bijvoorbeeld activiteiten die gericht zijn op producten of diensten die een specifiek belang hebben vanuit milieu- of sociaal oogpunt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Milieu

Ondernemingen met een inefficiënte bedrijfsvoering of verouderde of verspillende producten dragen onnodig bij aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en zorgen voor vervuiling. Om hun bestaansrecht op lange termijn te rechtvaardigen is het noodzakelijk dat ondernemingen zich inspannen om de negatieve invloed op de natuurlijke omgeving te minimaliseren.

Samenleving

Binnen dit thema wordt gekeken op welke wijze bedrijven hun maatschappelijke rol vervullen. Dit thema omvat relaties met de gemeenschap, werknemers, toeleveranciers, klanten en concurrenten. Ondernemingen vervullen een rol in zowel de lokale gemeenschap waarin zij opereren als in de samenleving als geheel. Een goede omgang met medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor het succes van een onderneming op lange termijn. Het gaat hierbij om de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Uitgaande van de tendens om (een deel van) het productieproces uit te besteden, is het van belang in hoeverre ondernemingen hun invloed aanwenden om de belangen van medewerkers binnen de toeleveringsketen te beschermen en dat ondernemingen geen onredelijke eisen stellen aan hun leveranciers. Tot slot is de relatie van ondernemingen met klanten en concurrenten van belang. Hierbij gaat het om de klanttevredenheid en de kwaliteit en veiligheid van de door de onderneming geleverde producten. Daarnaast wordt er waarde aan gehecht of de onderneming het principe van de vrije concurrentie respecteert en een verantwoorde marketing van producten en diensten toepast.

Corporate governance

Een integere bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame relatie tussen een onderneming en haar belanghebbenden. Hierbij gaat het om ondernemingsstructuur, de bedrijfsethiek en integriteit van het bedrijf.

Uitsluitingscriteria, product gerelateerd

Bio-industrie

Ondernemingen die dierlijke voedingsmiddelen produceren, verwerken of verkopen zonder minimumeisen te stellen aan het veehouderij systeem en zonder alternatieven te bieden. Ondernemingen die voedingsmiddelen met dierlijke ingrediënten verkopen wanneer zij geen maatregelen nemen tot het stimuleren en promoten van diervriendelijke producten. Ondernemingen die specifieke producten of diensten leveren direct aan intensieve veehouderijen of aan dierentransportbedrijven en slachthuizen die diensten leveren aan de intensieve veehouderij.

Bontindustrie

Ondernemingen die dieren vangen of houden voor hun huid/pels. Ondernemingen die diensten verlenen aan de bontindustrie en ondernemingen die bontproducten en speciaal leer verkopen.

Dierproeven

Ondernemingen die niet-medische producten verkopen die op dieren zijn getest of die proeven toepassen voor niet-medische doeleinden zonder dat deze wettelijk verplicht zijn. Het gebruik van dierproeven voor medische doeleinden wordt toegestaan, mits het dierenleed en het aantal gebruikte dieren zo veel mogelijk wordt beperkt.

Genetische modificatie

Ondernemingen die producten vervaardigen met behulp van genetisch gemodificeerde organismen, tenzij het product duidelijke sociale en ecologische meerwaarde heeft en onder strikt gecontroleerde omstandigheden wordt geproduceerd. Ondernemingen die transgene voedselgewassen ontwikkelen en commercialiseren. Genetisch gemodificeerde dieren mogen alleen gebruikt worden bij behandeling van levensbedreigende ziektes en als er geen alternatieven voorhanden zijn. Ondernemingen die genetisch gemodificeerde organismen verwerken, tenzij zij proactief zijn in het zoveel mogelijk reduceren en/of vermijden van het gebruik van deze organismen. Ondernemingen die producten verkopen waarin genetisch gemodificeerde ingrediënten en materialen worden verwerkt, tenzij zij een alternatief product zonder genetische modificatie bieden.

Kansspelen

Ondernemingen die kansspelen ontwerpen, produceren of verkopen. Ondernemingen die financiële diensten leveren die aan kansspelen gerelateerd zijn.

Kernenergie

Ondernemingen die kernenergie, kernenergiecentrales of specifieke onderdelen voor het opwekken van kernenergie produceren of verkopen. Hiertoe behoren ook ondernemingen die de gebruikte brandstof transporteren en opslaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor elektriciteitsbedrijven met een relatieve lage CO2-uitstoot die voor de levering van elektriciteit gedurende piekmomenten afhankelijk zijn van de inkoop van elektriciteit van een onbekende bron tot een maximum van 5% van de totale verkochte elektriciteit.

Kolen

Ondernemingen die elektriciteit opwekken of verkopen afkomstig uit kolencentrales.

Milieugevaarlijke stoffen

Ondernemingen die stoffen produceren of verkopen die een bedreiging vormen voor mens en milieu, zoals pesticiden. Daarnaast worden ondernemingen direct uitgesloten van deelname indien ze enige betrokkenheid hebben bij de productie of verkoop van stoffen die internationaal erkend zijn als de meest gevaarlijke stoffen.

Niet-conventionele gaswinning

Bedrijven die niet-conventioneel gas produceren, zoals schaliegas. Daarnaast worden ondernemingen uitgesloten van deelname indien ze indirect betrokken zijn bij de productie van niet-conventioneel gas via deelnemingen in andere bedrijven.

Niet-conventionele oliewinning

Ondernemingen die niet-conventioneel olie produceren, zoals olie afkomstig uit teerzanden. Daarnaast worden ondernemingen uitgesloten van deelname indien ze indirect betrokken zijn bij de productie van olie uit teerzanden via deelnemingen in andere bedrijven.

Pornografie

Ondernemingen die pornografische producten produceren of ontwikkelen.

Tabak

Ondernemingen die tabaksproducten produceren en ondernemingen die dergelijke producten onder eigen merk verkopen.

Wapens

Ondernemingen die wapens, specifiek ontworpen onderdelen voor wapens en wapen gerelateerde diensten produceren en verkopen. Hieronder worden zowel conventionele wapens als niet-conventionele wapens zoals nucleaire, chemische en biologische wapens en integrale wapensystemen, verstaan. Daarnaast worden ondernemingen uitgesloten van deelname indien ze indirect betrokken zijn bij wapens en wapen gerelateerde activiteiten via deelnemingen in andere bedrijven.

Proces gerelateerd

Schending van arbeids- en mensenrechten

Ondernemingen die fundamentele arbeidsrechten ernstig en frequent schaden. Ook ondernemingen die, als gevolg van hun activiteiten, waarschijnlijk betrokken zullen zijn bij dergelijke schendingen maar er geen blijk van geven dat zij zich daarvan bewust zijn. Fundamentele arbeidsrechten omvatten rechten ten aanzien van de voorkoming van kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid en vakbondsvrijheid, het recht op collectieve onderhandelingen, een gezonde en veilige werkplek en salaris- en werktijden gerelateerde rechten. Daarbij wordt uitgegaan van de fundamentele conventies van de International Labour Organisation en de OESO-richtlijnen. Ook ondernemingen die rechtstreeks en op significante wijze bijdragen aan of profiteren van structurele en grove schendingen van mensenrechten door de overheid of andere partijen worden uitgesloten.

Corporate governance

Dit betreft onder andere ondernemingen waarbij ernstige onregelmatigheden in de boekhouding worden vastgesteld. Tevens valt onder dit criterium het beloningsbeleid van bedrijven. Als het beloningsbeleid belangrijke morele bezwaren met zich meebrengt of strijdig is met de lokale of internationale standaarden kan dit leiden tot uitsluiting van deelname.

Corruptie

Ondernemingen die frequent veroordeeld zijn voor gevallen van corruptie, omkoping of het witwassen van geld.

Milieuschade

Ook zonder het overtreden van wet- en regelgeving kunnen ondernemingen zich schuldig maken aan het toebrengen van schade aan het milieu en aan ecosystemen. Er wordt belang gehecht aan het feit of een onderneming aandacht heeft voor biodiversiteit en het voorkomen van klimaatverandering, zoetwaterschaarste en ontbossing. Zo wordt er onder meer gekeken of ondernemingen die gebruik maken van palmolie, visserijproducten of bosbouwproducten zich bewust zijn van de niet-duurzame aspecten van deze producten en maatregelen nemen om betrokkenheid te voorkomen. Ondernemingen die energie van biomassa opwekken met gebruikmaking van controversiële basismaterialen. Ondernemingen die het milieu frequent en in ernstige mate schade toebrengen kunnen ook uitgesloten worden van deelname als zij hiervoor niet gerechtelijk zijn of worden vervolgd (bijvoorbeeld in landen waar wet- en regelgeving onvoldoende ontwikkeld zijn).

Overtreding van wetgeving, gedragscodes of conventies

Ondernemingen die frequent en in ernstige mate wetten, gedragscodes of conventies hebben geschonden, tenzij er bewijs is van een structurele verandering binnen de onderneming die leidt tot een ingrijpende gedragsverandering.

De volgende criteria worden afgewogen:

Overtreding van internationale voorschriften en conventies: dit betreft schending van onder andere internationale milieu conventies en relevante gedragscodes. In een aantal sectoren wordt van bedrijven verwacht dat ze sectorspecifieke codes naleven.

Overtreding van wetten: dit betreft schending van onder andere regels voor product- aansprakelijkheid, nationale milieu standaarden en voorschriften, arbeidswetgeving, marketingwetgeving en wetten tegen kartelvorming.


Het product is momenteel niet op voorraad. Voer je e-mailadres hieronder in en wij zullen je op de hoogte brengen zodra het product beschikbaar is.

Naam
E-mail
Telefoon
Commentaar